Participants (ver. 2016/6/2)

 • Masayuki Akiyama (Tohoku)
 • Nobuo Arimoto (Subaru)
 • Masashi Chiba (Tohoku)
 • Mark Chun (IfA)
 • Thayne Currie (Subaru)
 • Noboru Ebizuka (RIKEN)
 • Simon Ellis (AAO)
 • Olivier Guyon (Subaru)
 • Hitoshi Hanami (Iwate)
 • Takashi Hattori (Subaru)
 • Yutaka Hayano (NAOJ)
 • Masao Hayashi (NAOJ)
 • Yutaka Hirai (Tokyo)
 • Yoshihiko Inoue (Tohoku)
 • Ikuru Iwata (Subaru)
 • Masanori Iye (NAOJ)
 • Kotaro Kohno (Tokyo)
 • Tadayuki Kodama (NAOJ)
 • Yusei Koyama (Subaru)
 • Hanin Kuncarayakti (Univ. of Chile)
 • Chris Lidman (AAO)
 • Jessica Lu (IfA)
 • Yuichi Matsuda (NAOJ)
 • Noriyuki Matsunaga (Tokyo)
 • Yoshiki Matsuoka (NAOJ)
 • Yosuke Minowa (Subaru)
 • Kentaro Motohara (Tokyo)
 • Tomoki Morokuma (Tokyo)
 • Koichiro Nakanishi (NAOJ)
 • Kimihiko Nakajima (ESO) [TV]
 • Shogo Nishiyama (Miyagi Univ. of Education)
 • Yumiko Oasa (Saitama)
 • Nagayoshi Ohashi (Subaru)
 • Takashi Okamoto (Hokkaido)
 • Luc Simard (NRC/HIA)
 • Lee Spitler (Macquarie)
 • Genki Suzuki (Tohoku)
 • Naotaka Suzuki (IPMU)
 • Ken-ichi Tadaki (MPE) [TV]
 • Naruhisa Takato (Subaru)
 • Naoyuki Tamura (IPMU)
 • Masaomi Tanaka (NAOJ)
 • Masayuki Tanaka (NAOJ)
 • Ichi Tanaka (Subaru) [TV]
 • Yoshihiro Ueda (Kyoto)
 • Tatsuro Watanabe (Tohoku)
 • Hidenobu Yajima (Tohoku)
 • Toru Yamada (JAXA)
 • Satoshi Yamanaka (Tohoku)
 • Naoki Yoshida (Tokyo)