Organizing Committee (SOC/LOC)

  • Masayuki Akiyama (Tohoku University)
  • Takashi Hattori (Subaru Telescope)
  • Yutaka Hayano (NAOJ)
  • Ikuru Iwata (Subaru Telescope)
  • Tadayuki Kodama (NAOJ)
  • Yusei Koyama (Subaru Telescope) [SOC/LOC Chair]
  • Yosuke Minowa (Subaru Telescope)
  • Kentaro Motohara (University of Tokyo)
  • Ichi Tanaka (Subaru Telescope)